+597-8903913 info@doesuriname.com

Over de DR en RR raadsleden

Het 1e orgaan, de districtsraad kan je vergelijken met het leidinggevend orgaan van het district. Hier wordt de begroting voorbereid en goedgekeurd. Het zal wel in samenhang moeten zijn met de begroting van Regionale Ontwikkeling in het Meerjarenontwikke-lingsplan.  De ressortraden hebben met wijken/ressorten in een district te maken. De bedoeling is dat gekozen leden met een zekere frequentie zullen moeten vergaderen omtrent issues het district/ressort rakende. De gekozen leden ontvangen per beschikking een zekere schadeloosstelling op maandbasis. Er zijn een aantal wetsproducten ter beschikking, welke als wettelijk kader fungeren in de uitoefening van de functie. Enkele van deze wetten zijn :

–    De kiesregeling;

–    De kieswet;

–    De wet regionale organen  e.a.

De districtscommissaris geeft leiding aan de districtsraad. Onderwerpen die met een zekere regelmaat onderwerp van gesprek kunnen zijn, zijn :

–    Prijsopdrijving in een ressort/district

–    Criminaliteit

–    Voorlichtings-/trainingsbijeenkomsten ivm bv. tienerzwangerschap; gevolgen van drugsgebruik; upgraden van mannen in zijn algemeenheid qua opleidingen etc. etc.

Vaardigheden z.a. vergadertechnieken; notuleren; begrotingswetgeving van den lande alsook instructies terzake; spreekvaardigheid zijn een voordeel indien ze tot je vaardigheden baggage behoren.