+597-8903913 info@doesuriname.com

Over het verkiezingsprogramma

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) heeft het genoegen u haar programma voor de periode 2015 – 2020 te presenteren. Dit programma bevat naast de grondgedachte en het streven van de partij, ook een uiteenzetting van de belangrijkste punten waarvoor zij zich wil inzetten in de komende 5 jaren.

Gedreven door de meer dan 12000 kiezers die in 2010 op DOE gestemd hebben, heeft de partij zich ingezet om de Pro Suriname gedachte gestalte te geven.

De Pro Suriname gedachte houdt in dat wij als Surinamers eensgezind moeten werken aan een nationale strategie voor het ontwikkelen van onze menselijke en natuurlijke hulpbronnen, zodanig dat huidige en toekomstige generaties er maximaal voordeel uit kunnen halen. Dit streven zal alleen bewerkstelligd kunnen worden als de overheid een faciliterende rol vervuld en richting geeft aan positieve commerciële, sociaal maatschappelijke, culturele en politieke initiatieven. Daarnaast eist het welslagen van deze gedachte dat onze leiders zich integer en dienstbaar opstellen en elke Surinamer ongeacht politieke kleur, ras, geloof of gender zijn verantwoordelijkheid oppakt en zich actief inzet voor het Surinaamse belang.

Wij van DOE beseffen dat dit een nieuw denken is, maar wij hebben via onze vertegenwoordiger in het Parlement en onze vertegenwoordiger in de Staatsraad de afgelopen vijf jaren getoond dat dit eenvoudig en haalbaar is.

In het bijzonder was onze parlementariër consistent en heeft door zijn transparante en consequente houding bewezen dat elk initiatief welke het Surinaamse belang voorstaat, ongeacht van welk politiek kamp het kwam, actief werd ondersteund. Ook heeft hij, vanuit de visie van de partij, zich onvermoeibaar ingezet voor het bevorderen van veiligheid, leefbaarheid, dienstbaar leiderschap en integriteit.

Mede vanwege deze houding kunnen wij met trots zeggen dat DOE groeit en dat de kiezers beseffen dat de partij er is voor iedere Surinamer.

“In 2015 is DOE klaar voor regeerverantwoordelijkheid”