+597-8903913 info@doesuriname.com

Pro Suriname

DOE kiest voor Pro -Surinamelijn

Er wordt in Suriname en vooral de Surinaamse politiek doorgaans erg zwart/wit gedacht over de begrippen “oppositie” en “coalitie”. Dit werkt vooral polarisatie in de hand waardoor tal van maatschappelijke problemen niet effectief gezamenlijk bestreden kunnen worden. Ik noem u opportunisme, nepotisme, bedrog, onderling wantrouwen, wetteloosheid, corruptie en diverse vormen van criminaliteit. De lijst is oneindig. Bij voortzetting van deze vorm van denken en handelen zullen deze en andere problemen slechts in omvang toenemen. Traditioneel denkende politieke leiders en hun vaak niet beter wetende volgelingen, zullen daarom de durf moeten hebben om het zwart/wit denken achter zich te laten en vernieuwde denken te proberen.

Het niet-traditionele alternatief

Oppositie voeren in Suriname wordt letterlijk opgevat en ervaren als: alles afkeuren wat van de vermeende tegenpartij komt, ook al zou het idee of voorstel in het belang van de Surinaamse burgers (de Surinamers) zijn. Coalitie-zijn wordt daarentegen opgevat als : Alles goedkeuren of goedspreken wat door coalitiegenoten wordt voorgesteld of ondernomen. Wat van de vermeende oppositie komt mag – zonder deugdelijke argumenten worden afgekeurd, ook al zijn de gevolgen

– direct of indirect – schadelijk voor de gemeenschap. Een derde niet-traditioneel alternatief,

dat productiever is en uitgaat van het WIN – WIN principe – stelt het welzijn van de MENS en de duurzame ONTWIKKELING van het land centraal. Dit denken rekent af met het hokjes geest wat betreft etniciteit, religie of politieke voorkeur.

Het betreft het voeren van een volwassen politiek en wel op basis van een gedegen maatschappij visie, universele en moreel-ethische principes, deugdelijke wet- en regelgeving, onderlinge erkenning, acceptatie en tolerantie.

Azen naar macht of willen dienen?

De duurzame ontwikkeling en optimale overlevingskansen van iedere natie staat of valt met de verwezenlijking van de hierboven genoemde idealen. Het ’s lands bestuur zal met vaste hand worden geleid door daadwerkelijk onbaatzuchtig en inspirerend integere leiders. Leiders die dienen en geen leiders die voortdurend gediend willen worden. Een illusie of onmogelijkheid is dit zeker niet. Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld van naties waar een dergelijk systeem is gevestigd en wel degelijk werkt. Voorbeelden: Singapore, Maleisië, Japan, de Scandinavische landen en ook Barbados in onze eigen regio. De focus van de partij DOE is niet primair gericht op het verwerven van regeerMACHT. Doe wil geen MACHT ter wille van de MACHT om vervolgens de verkregen MACHT principeloos te misbruiken ten eigen bate en/of de eigen elitaire innercircle. Deze ervaring hebben wij als volk steeds ervaren bij opeenvolgende regeringen. “MACHT corrumpeert” luidt een eeuwenoud gezegde, die op harde realiteit is gebaseerd.

De werkwijze van DOE is gebaseerd op het WILLEN dragen van regeerVERANTWOORDELIJKHEID en niet op het azen op regeerMACHT. De opstelling van DOE en haar leider dhr. Carl Breeveld is er een die inderdaad vaak afwijkend is van de eerdergenoemde traditionele en voor ons land funest gebleken oppositie – coalitie opdeling en de contra versus pro, politiekvoering.

De weg voor Suriname

De weg voor Suriname wordt ervaren en moet dan ook in dit fundamenteel verband gezien worden. DOE is niet apriori VOOR of TEGEN iets of iemand. En zeker zijn wij niet eens met de door macht beluste politieke leiders – gecreëerde tegenstellingen van vriend en vijand.

DOE wil haat energie constructief gebruiken ten behoeve van het Surinaamse volk en om te werken aan de daadwerkelijke ontwikkeling van Suriname. DOE wil het Surinaamse volk dienen zonder aanziens des persoon.

Een dergelijke opstelling is – gelet op onze traditionele politiekvoering – inderdaad “vreemd” voor velen, maar deze is de enige weg naar duurzame en optimale materiële en immateriële ontwikkeling van de Surinaamse natie. We zullen in Suriname, hoe moeilijk en inspannend dat in beginsel ook mag blijken te zijn, moeten breken met de kortzichtige en diepgewortelde funeste politieke cultuur van haat-zaaierij. Een achterhaalde attitude die ons land nu reeds generaties lang enorme materiële en immateriële schade berokkent. Het succes van dit noodzakelijk veranderingsproces in onze falende politieke cultuur, vereist echter wel nieuw visionair, inspirerend, integer en onbaatzuchtig politiek leiderschap. In dit proces is er voor de partij DOE – die met een op echte vernieuwing, verbetering en universele principes en menselijk waarden gebaseerde politiekvoering nastreeft – wel degelijk een voorhoede c.q. trendsettende rol weggelegd. De gestadige groei van de partij en de ondersteuning van haar idealen vanuit de Surinaamse gemeenschap geeft aan dat er nog voldoende Surinamers van goede wille zijn. In plaats van ons – tegen elkaar – op te stellen als bloedhonden en haviken, roept DOE op de heilzame weg van compromis en consensus te zoeken.