+597-8903913 info@doesuriname.com

STATUTEN

Van de Politieke Vereniging
“Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid” Afgekort “DOE”

 

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1. de Politieke Vereniging draagt de naam “Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid” Afgekort “DOE”, hierna verder te noemen: “de Partij”.
2. De Partij is gevestigd te Paramaribo en kan Afdelingen en Kernen over geheel Suriname hebben.
3. De Partij is opgericht op 02 december 1999 voor onbepaalde tijd.

 

DOEL
Artikel 2

De Partij stelt zich ten doel:
1. het bevorderen van de participatie van burgers in de politieke en maatschappelijke besluitvorming;
2. het streven naar een structurele versterking, de handhaving en beleving van de democratie en de rechtsstaat;
3. het streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gehele samenleving;
4. het nastreven van een staatkundige ordening, waarbij de overheid een voorspelbaar en transparant beleid voert, de beginselen van behoorlijk bestuur in acht neemt en zich in het ontwikkelingsproces als partner opstelt;
5. het vormen van een maatschappij, waarin de rol van de werkende mens centraal wordt gesteld in het ontwikkelingsproces naar maatschappelijke welvaart en welzijn;
6. het bijdragen aan en versterken van natievorming, waarbij eenheid, samenwerking en solidariteit tussen de verschillende sociale klassen, groepen, culturen en etnische bevolkingsgroepen worden bevorderd;
7. het bevorderen en handhaven van de naleving van mensenrechten.

 

MIDDELEN
Artikel 3

De Partij tracht haar doel te bereiken door:
a. het formuleren van programma’s die als leidraad zullen dienen bij het politiek handelen van de Partij en haar leden;
b. het coördineren en houden van lezingen, het houden van vergaderingen en het bevorderen van de wisselwerking met de samenleving;
c. het verschaffen van voorlichting omtrent doel, beginselen, activiteiten en programma’s van de Partij aan het volk in het algemeen en het electoraat in het bijzonder;
d. het mobiliseren van alle burgers van Suriname die hun bijdrage wensen te leveren aan het politieke gebeuren;
e. het bevorderen van de participatie van alle burgers in het tot stand komen van duurzame economische groei en stabiliteit;
f. het deelnemen aan algemene, vrije en geheime verkiezingen voor afvaardiging naar volksvertegenwoordigende lichamen en aan het bestuur op nationaal en regionaal niveau;
g. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere politieke partijen en functionele maatschappelijke organisaties op basis van gemeenschappelijke doelen;
h. het aangaan van doelgerichte samenwerkingsverbanden met buitenlandse politieke, maatschappelijke en of internationale organisaties;
i. het aanwenden van alle andere wettige middelen die geacht kunnen worden het gestelde doel te bereiken.

 

FINANCIEN
Artikel 4

1. De geldmiddelen van de Partij bestaan uit:
a. contributies van de gewone, buitengewone, junior- en ereleden;
b. donaties en giften;
c. door activiteiten gevormde fondsen;
d. erfstellingen en legaten;
e. bijzondere bijdragen van leden of donateurs;
f. alle andere baten op legale wijze verkregen.
2. Alle financiële middelen komen in de kas van de Partij.
3. Financiële middelen en andere bijdragen aan de Partij scheppen geen verplichtingen jegens de donateurs, tenzij anders vermeld in de Statuten.
4. Het boekjaar van de Partij valt samen met het kalenderjaar.

 

CONTRIBUTIE
Artikel 5

1. Gewone, buitengewone, junior- en ereleden van de Partij zijn verplicht tot het betalen van contributie.
2. De hoogte van de te betalen maandelijkse contributie door de leden wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
3. Het Hoofdbestuur is bevoegd gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie te verlenen.
4. Het betrokken lid aan wie vrijstelling van de te betalen contributie wordt verleend, wordt geacht aan zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan.

 

LIDMAATSCHAP
Artikel 6

1. De Partij kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en juniorleden.
2. Gewone leden zijn ingezetenen van Suriname die de Surinaamse nationaliteit bezitten, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, geen lid van een andere in Suriname geregistreerde politieke organisatie zijn, de beginselen van de Partij onderschrijven en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
3. Buitengewone leden zijn ingezetenen van Suriname die met de Partij sympathiseren en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
4. Ereleden zijn personen die zich op bijzondere wijze jegens de Partij verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het Hoofdbestuur door het Partijcongres benoemd.
5. Juniorleden zijn ingezetenen van Suriname die de kiesgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten, met in achtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op minderjarigen.
6. Donateur kan een ieder of elke rechtspersoon zijn, die als zodanig door het Hoofdbestuur geaccepteerd geworden is, conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.

 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7

1. Aanvraag tot het lidmaatschap dient schriftelijk bij het Hoofdbestuur te geschieden. Bij de aanvraag van het lidmaatschap door minderjarigen, wordt rekening gehouden met de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn.
2. Het Hoofdbestuur beslist binnen dertig dagen over de toelating van leden, conform de in het Huishoudelijk Reglement opgenomen bepalingen. Tegen een afwijzend besluit staat binnen dertig dagen beroep open bij de Geschillencommissie genoemd in artikel 24, conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.
3. Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de Partij onderwerpen de leden zich aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
4. Het lidmaatschap van de Partij staat open voor een ieder die de beginselen en doelstellingen van de Partij onderschrijft, ongeacht ras, geslacht en of religieuze overtuiging. 5. Het lidmaatschap van de Partij is onverenigbaar met het lidmaatschap van een andere politieke Partij.

 

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand;
c. schriftelijke opzegging door het Hoofdbestuur (afschrijving), indien het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld; hiertegen staat beroep open bij de Geschillencommissie genoemd in artikel 24, conform de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement;
d. royement door het Hoofdbestuur; royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, Reglementen of besluiten van de Partij of van haar organen, dan wel de Partij in diskrediet brengt. Tegen een door het Hoofdbestuur uitgesproken royement kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving een beroepschrift indienen bij de Geschillencommissie, die binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een uitspraak doet;
e. ontbinding van de Partij.

 

COMMISSIE VOOR ETHIEK EN INTEGRITEIT
Artikel 9

1. Er is een commissie voor ethiek en integriteit die onder meer tot taak zal hebben:
a. het opstellen van een ethische code, welke zal worden goedgekeurd door het Partijcongres en waar leden van de Partij zich aan dienen te houden;
b. het screenen van de Partijleden die zich kandidaat stellen voor deelname in openbare functies en of bestuursfuncties binnen de Partij en het uitbrengen van een advies aan het Partijcongres, die een besluit neemt over de kandidaatstelling;
c. het adviseren van het Partijcongres over maatregelen te treffen tegen leden die zich schuldig maken aan sociaal, moreel of ander ernstig wangedrag, die de Partij bezoedelen of in opspraak brengen, of die anderszins belangen van de Partij in gevaar brengen;
2. De commissie zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf personen, die geen lid van de Partij hoeven te zijn en in de gemeenschap bekend zijn vanwege een hoge mate van integriteit.
3. Voordrachten voor het lidmaatschap van de commissie kunnen geschieden door:
a. functionele en of maatschappelijke groeperingen;
b. individuele leden van de Partij;
c. structuren van de Partij;De voorgedragen leden worden gekozen en benoemd door het Partijcongres, op een aldan niet speciaal daarvoor belegde Algemene Ledenvergadering.
4. De commissie stelt haar ordereglement vast, dat zij ter kennisname doet toekomen aan het Hoofdbestuur.

 

DE PARTIJSTRUCTUUR
Artikel 10

De Partij heeft de volgende organen:
a. het Partijcongres;
b. het Hoofdbestuur;
c. de Adviesraad;
d. de Partijafdelingen
e. de Partijkernen;
f. het Ontwikkelingsinstituut.

 

HET PARTIJCONGRES
Artikel 11

1. Het hoogste beleidsbepalend en leidinggevend orgaan van de Partij is de Algemene ledenvergadering, het Partijcongres geheten, bestaande uit:
a. de leden van het Hoofdbestuur en van de Adviesraad;
b. de vertegenwoordigers van de Partij in de Regering en de Staatsraad en in de volksvertegenwoordigende lichamen;
c. afgevaardigden van de Partijkernen;
2. De zittingen van het Partijcongres worden geleid door een bestuur bestaande uit:

a. het dagelijks bestuur van het Hoofdbestuur;
b. twee vertegenwoordigers van de Adviesraad;
c. één vertegenwoordiger van elke Kern.
3. De Adviesraad en de Kernen doen een schriftelijke voordracht van hun vertegenwoordigers voor deelname in het Bestuur van het Partijcongres aan het Hoofdbestuur. De voordrachtsprocedure wordt nader in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.
4. Het bestuur van het Partijcongres wordt voor een periode van twee jaren gekozen.
5. Opzegging door individuele bestuursleden geschiedt schriftelijk aan het Hoofdbestuur met opgave van redenen, met in achtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand.
6. Ten minste eenmaal per jaar en zo dikwijls het Hoofdbestuur het nodig acht, wordt een Partijcongres gehouden. Op schriftelijk verzoek met opgave van redenen van ten minste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden, is het bestuur van het Partijcongres verplicht binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek een Algemene Ledenvergadering te beleggen.
7. De bijeenroeping geschiedt veertien dagen vóór aanvang van de vergadering door middel van een publieke bekendmaking in een plaatselijk ochtend- of avondblad met opgave van de te behandelen onderwerpen.
8. Indien de aangevraagde vergadering niet binnen de gestelde termijn als genoemd in lid 6 van dit artikel is gehouden, zijn de aanvragers na schriftelijke kennisgeving aan het Hoofdbestuur gerechtigd deze vergadering veertien dagen na deze kennisgeving bijeen te roepen. De aanvragers voorzien zelf in de leiding. De op deze vergadering genomen beslissingen zijn bindend en worden ter uitvoering aan het Hoofdbestuur aangeboden.
9. Het Partijcongres bespreekt en bekrachtigt na goedvinden het beleid van de Partij zoals geformuleerd in het door het Hoofdbestuur gepresenteerde beleidsplan.
10. Het Partijcongres neemt met inachtneming van de adviezen van de Geschillencommissie besluiten over geschillen tussen leden en of organen van de Partij.
11. Beslissingen van het Partijcongres zijn bindend.
12. Voor zover niet geregeld in de Statuten worden omtrent het houden van een Partijcongres nadere regels vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement.

 

BELEID EN BEHEER
Artikel 12

1. Op de jaarvergadering, te houden binnen zes maandenna afloop van het boekjaar, wordt door het Hoofdbestuur rekening en verantwoording afgelegd van de verrichtingen in het afgelopen boekjaar. Tevens wordt het verslag omtrent de bevindingen van de Verificatiecommissie uitgebracht en voorgelezen.
2. De Algemene Ledenvergadering verleent het Hoofdbestuur op grond van de bevindingen van de Verificatiecommissie, decharge over het gevoerde beleid en beheer ingevolge de ter zake geldende bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
3. De penningmeester en de Verificatiecommissie zijn verplicht om jaarlijks binnen een maand na dechargeverlening een financieel verslag of een staat van inkomsten en uitgaven van de Partij te publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één in Suriname verschijnend ochtend- en of avondblad.

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET PARTIJCONGRES
Artikel 13

Onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, heeft het Partijcongres tot taak:
a. het kiezen van het Hoofdbestuur van de Partij; de voorzitter, secretaris en penningmeester1) worden in functie gekozen;
b. het vaststellen van het algemeen beleid van de Partij, onder andere de beginselen, de politieke koers en het programma van de Partij;
c. het nemen van besluiten inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden met politieke en andere organisaties.
d. het bespreken van voor de Partij en het land belangrijke aangelegenheden en het innemen van standpunten ter zake;
e. het nemen van besluiten inzake aanbevelingen met betrekking tot de vorming van, of deelname aan de regering;
f. het kiezen van een Verificatiecommissie ter controle van het financieel beheer.
g. het goedkeuren van en het verlenen van decharge aan het Hoofdbestuur over het gevoerde beleid en beheer;
h. het benoemen en ontheffen van de leden van de Adviesraad op voordracht van het Hoofdbestuur;
i. het goedkeuren van wijzigingen van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Partij;
j. het kiezen van afgevaardigden in de door de wet
gestelde volksvertegenwoordigende lichamen, op voordracht van de Partijkernen, de Partijafdelingen en of het Hoofdbestuur;
k. het kiezen van vertegenwoordigers in de Regering en de Staatsraad op voordracht van de Partijkernen, de Partijafdelingen en of het Hoofdbestuur.
l. het ontbinden van de Partij.

 

HET HOOFDBESTUUR
Artikel 14

1. Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijftien meerderjarige gewone leden, waaronder een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester. Overige leden van het Hoofdbestuur zijn commissarissen.
2. Het Hoofdbestuur bestaat bij voorkeur uit 50% uit vrouwen en voor ten minste 30% uit jongeren in de leeftijd van 21 tot en met 35 jaar.
3. Het Hoofdbestuur is belast met de leiding van de Partij en de uitvoering van het algemeen beleid.
4. Leden van de Partij die zitting hebben in de Regering, mogen geen zitting hebben in het Hoofdbestuur.
5. Ter bevordering van een goede communicatie hebben leden van de Partij die zitting hebben in de Regering, de Staatsraad en De Nationale Assemblee, al dan niet op uitnodiging toegang tot de vergaderingen van het Hoofdbestuur.
6. Het Hoofdbestuur is verantwoording verschuldigd aan het Partijcongres.
7. Het Hoofdbestuur heeft tot taak om het beginsel- en bij elke verkiezing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken.
8. De leden van het Hoofdbestuur worden door de leden op de Algemene Ledenvergadering gekozen voor de tijd van vijf jaar en zijn herkiesbaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.
9. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden afzonderlijk gekozen door het Partijcongres. De overige functies worden onderling door de gekozen bestuursleden verdeeld, waarbij tevens wordt aangegeven wie als plaatsvervangers optreden voor de leden uit het dagelijks bestuur in geval van belet of ontstentenis.
10. In tussentijdse vacatures in het Hoofdbestuur wordt binnen drie (3) maanden door het Hoofdbestuur een lid dat voldoet aan de verkiesbaarheid tot lid van het Hoofdbestuur voorgedragen voor benoeming op een speciaal daartoe te beleggen Partijcongres.
11. Het dagelijks bestuur van de Partij wordt gevormd door de Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Partij in en buiten rechte. Alle uitgaande correspondentie van de Partij wordt ondertekend door de voorzitter en of de secretaris. Correspondentie inzake financiële aangelegenheden wordt mede ondertekend door de penningmeester.
12. Het Hoofdbestuur is te allen tijde bevoegd commissies in te stellen voor het verrichten van werkzaamheden van de Partij. Voor zover de Statuten geen aanwijzingen geven over onder meer taken, bevoegdheden en of samenstelling van deze commissies, worden daartoe nadere regelingen in het Huishoudelijk Reglement opgenomen.

 

ZITTINGSDUUR HOOFDBESTUURSLEDEN
Artikel 15

1. De leden van het Hoofdbestuur zijn na het verstrijken van de zittingsperiode direct herkiesbaar, met dien verstande dat zij niet meer dan twee zittingsperioden in dezelfde functie mogen dienen.
2. De leden van het Hoofdbestuur mogen niet langer dan drie zittingsperioden in totaal zitting nemen in het Hoofdbestuur.

 

DE ADVIESRAAD
Artikel 16

1. Er is een Adviesraad bestaande uit minimaal vijf leden.
a. De leden van de Adviesraad worden op voordracht van het Hoofdbestuur door het Partijcongres benoemd en ontheven.
b. De Adviesraad bestaat uit leden die beschikken over specifieke vakkennis, ervaring en vaardigheden en die representatieve exponenten zijn uit de diverse sectoren van de samenleving.
2. De Adviesraad kiest uit zijn midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
3. De Adviesraad dient het Hoofdbestuur op diens verzoek van advies in alle aangelegenheden die door het Hoofdbestuur van belang geacht worden. De Adviesraad kan echter ook uit eigener beweging adviezen formuleren die zij van belang acht voor de realisatie van de doelstellingen van de Partij.
4. Tot taak van de Adviesraad behoort onder andere:
a. het adviseren omtrent aangelegenheden van politiek-bestuurlijke, financieel- economische, sociaal-maatschappelijke, educatieve, partijorganisatorische en juridische aard, alsmede aangelegenheden het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking betreffende;
b. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de deelname aam de Regering, de Staatsraad, de kandidaatstelling van de President en de Vice-president en De Nationale Assemblee en samenwerking met andere politieke partijen;
c. het doen van aanbevelingen met betrekking tot het Regeringsprogramma;
d. het doen van aanbevelingen inzake het standpunt van de Partij in belangrijke aangelegenheden van nationaal belang;
5. De Adviesraad stelt haar Orde Reglement vast en doet dit het Hoofdbestuur ter kennisneming toekomen.

 

AFDELINGEN EN KERNEN
Artikel 17

De Partij kent Afdelingen en Kernen.
De grenzen van de Afdelingen vallen samen met die van de wettelijk vastgestelde districten, terwijl de grenzen van de Kernen, met inachtneming van de wettelijke indeling in ressorten, door het Hoofdbestuur worden vastgesteld.

 

DE PARTIJKERN
Artikel 18

1. De Partijkern is de basiseenheid van de Partij. Kernleden verrichten het politiek werk aan de basis van de maatschappij, in overeenstemming met de bepalingen verbonden aan het lidmaatschap van de Partij en met de bijzondere bepalingen vastgesteld door de daartoe bevoegde partijorganen.
2. Kernen kunnen overal in Suriname gevormd worden waar Surinamers wonen en werken en zijn derhalve regionaal of sectoraal gevestigd. Uitsluitend leden van de Partij kunnen lid zijn van een Kern.
3. Een Kernbestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige gewone leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. Het Kernbestuur wordt op voordracht van ten minste zes leden van de Kern gekozen door de voltallige Kern en benoemd door het Hoofdbestuur voor een zittingsduur van twee jaren.
5. Kernvergaderingen worden ten minste één maal per kwartaal gehouden.
6. Kernleden worden ten minste veertien dagen voor de vergadering al dan niet schriftelijk geconvoceerd met vermelding van agendapunten.
7. Besluiten van de Partijkernen of de Kernbesturen kunnen met een gewone meerderheid van stemmen genomen worden op vergaderingen waar meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde kern- of kernbestuursleden aanwezig is. Bij het ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven, waarop besluiten worden genomen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
8. De ledenvergadering van de Partijkern kan om redenen van een goede communicatie tussen de basisorganen en leidinggevende organen van de Partij bijgewoond worden door leden van het Hoofdbestuur en het Afdelingsbestuur onder wiens verantwoordelijkheid de Kern valt.

9. Alles wat verder voor de functionering van de Kernen van belang is, wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

 

DE PARTIJAFDELING
Artikel 19

1. Partijafdelingen bestaan uit vertegenwoordigers van besturen van alle Partijkernen die binnen een vooral bepaalde regio of sector liggen en vormen met de betreffende Kernen de basisstructuur van de Partij. Leden van de Afdeling verrichten het politieke werk van de Partij aan de basis van de maatschappij op afdelingsniveau.
2. Een partijafdeling wordt ingesteld door het Hoofdbestuur. De ledenvergadering van de Afdeling komt minstens twee maal per jaar in vergadering bijeen. Uit en door de vertegenwoordigers van de Kernbesturen van de betreffende Partijafdeling wordt het Afdelingsbestuur gekozen voor twee jaren, bestaande uit ten minste drie personen, waaronder een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Voorzitter, secretaris en penningmeester van een Afdeling vormen tezamen het dagelijks bestuur van de Afdeling, dat beslast is met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de betreffende Afdeling.
3. Besluiten van de Partijafdeling en het Afdelingsbestuur kunnen met gewone meerderheid van de leden van de Afdeling of van het bestuur genomen worden op vergaderingen waar meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de Afdeling of het Afdelingsbestuur aanwezig is. Bij het ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven, waarop besluiten worden genomen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
4. Het Afdelingsbestuur kan vergaderingen bijeenroepen met de kernvoorzitters:
a. in spoedeisende situaties, waarin een afdelingsvergadering niet tijdig bijeen geroepen kan worden, en om dringende organisatorische en operationele zaken op kern- en afdelingsniveau te bespreken en daarover beslissingen te nemen;
b. om kernvoorzitters te consulteren over zaken die door het Afdelingsbestuur voorgelegd moeten worden aan het Hoofdbestuur;
c. om de kernvoorzitters te informeren over actuele zaken en ontwikkelingen en instructies te geven ter uitvoering.
5. De ledenvergadering van de Partijafdeling of de vergadering van het Afdelingsbestuur met de kernvoorzitters kunnen om redenen van een goede communicatie tussen de basisorganen en leidinggevende organen van de Partij bijgewoond worden door leden van het Hoofdbestuur of de Adviesraad.
6. Alles wat verder voor de functionering van de Afdelingen van belang is, wordt in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.

 

HET ONTWIKKELINGSINSTITUUT
Artikel 20

1. Door of namen het Hoofdbestuur wordt gewerkt aan de opzet van een Ontwikkelingsinstituut met eigen rechtspersoonlijkheid.
2. De taken en bevoegdheden van het Ontwikkelingsinstituut worden vervat in haar statuten.
3. Het Hoofdbestuur kan het Ontwikkelingsinstituut vragen voor de Partij of het land van belang zijnde vraagstukken in studie te nemen en daaromtrent rapport uit te brengen.
4. De statuten van het Ontwikkelingsinstituut mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Partij.

 

KANDIDAATSTELLING VOLKSVERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN
Artikel 21

De verkiezing van kandidaten ter afvaardiging in de door de wet
ingestelde volksvertegenwoordigende lichamen, wordt op een nader in het Huishoudelijk Reglement vast te stellen wijze bepaald.

 

BESLUITEN EN STEMRECHT
Artikel 22

1. Rechtsgeldige besluiten binnen de organen van de Partij kunnen alleen genomen worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op een vergadering waar tenminste de helft plus één van het aantal geregistreerde leden van de desbetreffende organen aanwezig is. Bij het ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven waarop besluiten worden genomen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.
2. Het stemrecht wordt persoonlijk uitgeoefend en elk lid brengt een stem uit, tenzij anders bepaald in deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement.
3. Over personen wordt er schriftelijk en over zaken wordt er mondeling gestemd.
4. Bij staking van stemmen, vindt terstond een tweede stemming plaats. Indien de stemmem weer staken, beslist het lot.
5. Stemrecht binnen de Partij hebben alleen de gewone leden die niet achterstallig zijn in het nakomen van hun financiële verplichtingen.
6. Onverminderd het bepaalde in deze Statuten kunnen rechtsgeldige besluiten binnen het Partijcongres genomen worden met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op een vergadering, waar meer dan de helft van het aantal geregistreerde leden van de desbetreffende organen aanwezig is, middels afgevaardigden die een evenredig aantal stemmen vertegenwoordigen. Bij het ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven waarop besluiten worden genomen met gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden middels afvaardiging.

 

VERIFICATIECOMMISSIE
Artikel 23

De Verificatiecommissie, bestaande uit minimaal drie personen, al dan niet leden van de Partij, wordt door het Partijcongres gekozen ten einde toezicht en controle uit te oefenen op de boeken, andere bescheiden en de administratie van de bestuurlijke organen van de Partij.

 

GESCHILLENCOMMISSIE
Artikel 24

1. De Geschillencommissie, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen, al dan niet leden van de Partij, wordt door het Partijcongres gekozen, op voordracht van het Hoofdbestuur.
2. De Geschillencommissie heeft tot taak het uitbrengen van adviezen aan de Algemene Ledenvergadering over geschillen tussen leden en of organen van de Partij.
3. De Geschillencommissie stelt haar reglement van orde vast en legt dat ter goedkeuring voor aan het Hoofdbestuur, die het ordereglement ter bekrachtiging voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering.

 

WIJZIGING VAN STATUTEN
Artikel 25

1. De Statuten van de Partij kunnen gewijzigd worden na een daartoe strekkend besluit als dan niet op een speciaal daartoe gehouden Partijcongres.
2. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan in eerste instantie door het Partijcongres genomen worden met een meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de Partij, middels afgevaardigden die een evenredig aantal stemmen vertegenwoordigen.
3. Bij ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven en kan het besluit tot wijziging van de Statuten, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen worden aangenomen.

 

ONTBINDING
Artikel 26

1. De Partij kan worden ontbonden door een besluit van het Partijcongres.
2. De bepalingen aangaande wijzigingen van deze Statuten zijn hier eveneens van toepassing.

 

LIQUIDATIE
Artikel 27

1. Bij ontbinding van de Partij wordt het Hoofdbestuur belast met de liquidatie, tenzij het Partijcongres anders beslist.
2. De bestemming van een na vereffening eventueel overblijven batig saldo wordt door het Partijcongres vastgesteld.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 28

1. De Statuten van de Partij worden nader uitgewerkt bij het Huishoudelijk Reglement.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt in eerste instantie aangenomen of gewijzigd bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de Partij, middels afgevaardigden die een evenredig aantal stemmen vertegenwoordigen op een al dan niet speciaal daarvoor belegd Partijcongres.
3. Bij ontbreken van quorum wordt terstond een tweede vergadering uitgeschreven en kan het besluit tot aanname of wijziging van het Huishoudelijk Reglement, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid het aantal uitgebrachte geldige stemmen worden aangenomen.
4. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten van de Partij en de geldende wettelijke regels.
5. Het Huishoudelijk Reglement geeft onder andere voorschriften omtrent:

a. de verkiezing tot lid en de werkzaamheden van het Hoofdbestuur;
b. de taken en bevoegdheden van de verificatiecommissie;
c. de vergaderingen;
d. nadere inrichting en werking van de Partijorganen;
e. de afvaardiging voor deelname aan verkiezingen voor organen van de Partij en voor volksvertegenwoordigende lichamen.

 

SLOTBEPALING
Artikel 29

1. In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur behoudens beroep op het Partijcongres.
2. Zolang het Huishoudelijk Reglement niet is vastgesteld, is het Hoofdbestuur bevoegd, al naar behoefte, ter zake regels vast te stellen, zulks met inachtneming van de beginselen en doelstellingen van de Partij en in overeenstemming met de Statuten.
3. Voor de eerste maal worden als lid van het Hoofdbestuur de volgende personen aangewezen:

  • Mevr. Monique Essed-Fernandes – Voorzitter
  • Dhr. J. Marten W. Schalkwijk – Secretaris
  • Dhr. Jimmy Karam – Tweede secretaris
  • Mevr. Mariska M. M. Muskiet – Penningmeester
  • Dhr. Winston W. Wirht – Penningmeester
  • Mevr. Lalieta Parabirsingh-Jagessar – Commissaris b.a. namens deze, Nensy Bandhoe
  • Mevr. Nensy S. Bandhoe – Commissaris
  • Dhr. Ricky Fung – Commissaris b.o. namens deze, Steven Alfaisie
  • Dhr. Steven Alfaisie – Commissaris

4. Dit voorlopig bestuur heeft onder meer tot taak het eerste Partijcongres voor te bereiden en te leiden.